Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaj Domagała, ul. Juliusza Ligonia 13/4, 45-362 Opole, NIP: 7543347013, REGON: 520785889, dalej zwana Administratorem. Dane kontaktowe Administratora: tel.: +48 882 054 288, e-mail: m.domagala@radcadomagala.pl

Zakres podmiotowy klauzuli

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie do użytkowników serwisu: www.radcadomagala.pl zwanego dalej Serwisem.

Sposób pozyskania danych przez Administratora

Twoje dane osobowe są udostępniane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym podanym na stronie Serwisu.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 • w związku ze zwróceniem się do nas z zapytaniem lub informacją za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawioną informację lub inną treść przesłaną przez Ciebie za pomocą formularza (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • objętych odrębnie wyrażonymi zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoje dane osobowe, możemy przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy hostingowe,
 • doradcy podatkowi, doradcy prawni, podmioty świadczące obsługę księgowo-rachunkową, audytorską,
 • organy podatkowe, inspekcje, organy lub urzędy państwowe lub samorządowe uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czas przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez następujące okresy – w tym w zależności od celu przetwarzania danych:

 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia, zajęcia stanowiska lub podjęcia innej reakcji na Twoje zgłoszenie,
 • do czasu zażądania przez Ciebie zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów Administratora albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu łączącego nas z Tobą stosunku prawnego.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Administratora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Klauzuli.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych wyżej;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania  umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe; natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż nie zrealizujemy wobec Ciebie działań, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy żadnych przekazanych przez Ciebie informacji do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przewiń do góry